De utrolige år - DUA

https://www.youtube.com/watch?v=5DcyTP2Y7DU

https://www.youtube.com/watch?v=NCOQ601pOkU

 

Mål:
At styrke forældrenes kompetencer og familien for derigennem at forebygge og reducere børnenes vanskelige adfærd og mistrivsel.

 I dagplejen oplever vi, at dagplejerne i stigende grad får en vejledende rolle overfor forældrene i forhold til barnets udvikling og trivsel.

Vi oplever i stigende grad forældre, der er usikre i deres rolle som opdragere.

Dagplejerne yder rådgivning og vejledning til forældrene i basale ting i et normals barns udvikling såsom soveritualer, spisning, almen opdragelse og rammesætning, kontakt og samspil.

Dagplejekonsulenterne oplever ligeledes at forældrene søger råd og vejledning ved telefonisk henvendelse og i stigende grad viser interesse for at få redskaber til deres forældreskab.

I dagplejen tager vi udgangspunkt i barnet, men mangler mere fokus på barnets omgivelser og dermed forældrene. Vi ønsker derfor at tilbyde forældre, der søger hjælp til deres håndtering af forældrerollen. Dette kan vi tilbyde ved et forløb i forældreprogrammet De utrolige år.

De utrolige år er et gruppebaseret program. Det vil sige at programmet gennemføres med en gruppe børn, en gruppe forældre eller en gruppe lærere/pædagoger.

I dagplejen benyttes DUÅ Toddler programmet.

DUÅ Toddler programmet har ikke kørt i Danmark så længe som de andre programmer. De lande som kører DUÅ  Toddler programmet, oplever at det har lige så stor succes som Basic programmet. 

Programmerne er udviklet af Carolyn Webster-Stratton der er professor og leder af ”Parenting Clinic” på Washington University i Seattle i USA.

I 1980 udviklede Carolyn Webster-Stratton sit første forældreprogram. Det var et program til forældre med børn i alderen 2-7 år.

Webster-Stratton og hendes kolleger, videreudviklede programmet til en stribe forskellige forældreprogrammer. De udvidede også med programmer til børn og personale i skoler og børnehave.

I dag består De utrolige år af fem forældreprogrammer, to børneprogrammer og et program til personale i skole og børnehave.

Carolyn Webster-Stratton og hendes kolleger udvikler og forbedrer fortsat programmerne.

Evaluering viser, at BASIC- og DINO-indsatserne i kommunerne har været i stand til at skabe positive resultater for børnene. Der ses en signifikant positiv udvikling for børn, på næsten alle dimensioner i effektmålingen for de undersøgte indsatser.

I flere tilfælde udvikler børnene sig fra at være i, eller på grænsen til et behandlingskrævende område set i forhold til alderssvarende normer, og til at være inden for normalområdet.

Børnene får således styrkede sociale kompetencer og udviser i mindre grad problematisk og udad reagerende adfærd. Hos forældrene ses ligeledes en positiv udvikling, og forældrene bliver mindre stressede i forældrerollen. Den overordnede positive udvikling fastholdes (og forstærkes i nogle tilfælde) på næsten alle dimensioner i den op følgende måling 6-8 måneder efter endt DUÅ-forløb. Ved den opfølgende måling er børnenes gennemsnitlige intensitet i problemadfærd, fortsat reduceret til et omfang, der ikke er behandlingskrævende.

(Kilde Rambøll Management Consulting A/S rapporten “Evaluering af De utrolige år” udarbejdet november 2011)

De utrolige år Toddler i dagplejen
Vi har valgt DUÅ Toddler programmet under De utrolige år med henblik på, at dagplejen har et familiebaseret tilbud og ad den vej, at kunne yde en tidlig indsats.

Vi forventer et samarbejde med sundhedsplejen og de øvrige dagtilbud, så visiteringen til DUÅ for 1-3 årige og 3-6 årige sker ud fra en fælles opmærksomhed på forældre med behov for at få styrket forældreevnen.

Dette tænker vi kan være med til, at forældrene oplever, at der er en rød tråd i de familiebaserede tilbud i kommunen. Forældrene skal have en oplevelse af, at der er hjælp at hente, så de på sigt selv opsøger hjælpen. 

Vi er på nuværende tidspunkt i gang med at få udbredt dette nye tiltag i dagplejen. Vi starter det første DUÅ Toddler hold op i dagplejen i Kolding, oktober 2012.

Der er blevet lavet en folder som kan hentes på Kolding Kommunes hjemmeside under dagplejen. Ligeledes har alle dagplejere fået en kort introduktion og en folder udleveret.

DUÅ Toddler programmet er målrettet forældre der er tilknyttet dagpleje/vuggestue. Vi har besluttet at børn der er på vej ud af dagplejen, gerne må visiteres (børn, der er 2,8- 2,9 år) og gøre programmet færdig selv om de stopper i dagplejen. Hvis dette ikke kan nås visiterer vi dem videre til BASIC, der allerede kører i kommunen fra 3-6 årige.

Målgruppen: 
Forældre der er motiverede og har erkendt at de har et problem, og forældre der har ressourcer til at møde op en gang ugentlig, samt de forældre der er usikre i forældrerollen, vil være egnet til et forløb med De utrolige år.

Forløb: 
DUÅ Toddler programmet vil forløbe over 10-12 gange. Vi mødes en gang om ugen, hvor der er undervisning og senere på ugen vil der være en op følgende samtale via telefon.

DUÅ Toddler indholdet: 
Kort fortalt arbejdes der ud fra en forældrepyramide. DUÅ Toddler opbygger og støtter de 3 milepæle i et barns udvikling fra 1-3 år: Den følelsesmæssige, den sproglige og den sociale udvikling. Ligeledes forebygger DUÅ Toddler programmet adfærdsvanskeligheder.

Det vigtigste fokus ligger på relationen mellem barn og forældre. Forældrene lærer at være sammen med deres børn, så de kan opbygge en god relation til barnet. Her ser vi igen, hvordan kontakt bliver et væsentligt omdrejningspunkt i børns liv og udvikling

Det starter med at man lærer, hvordan man leger med sit barn. Det er vigtigt at opbygge dette, inden man går ind og arbejder med at være rammesættende. Det er givende for forældre at være i en gruppe, da de her spejler sig i andre familier der har lignende problematikker.

Visitation 
Ønsker man at blive optaget på et DUÅ Toddler hold, kan man søge informationer om dette på Kolding Kommunes hjemmeside under dagplejen, hvor man kan finde de praktiske informationer om De Utrolige år.

Visiteringen bliver foretaget ud fra hjemmebesøg med udgangspunkt i et spørgeskema, som bliver tilsendt familien. Herudfra vurderes de visiteringskriterier der foreligger og om familierne matcher med hinanden.

Såfremt der gives afslag til en familie, følger visitationsudvalget op på, om der skal formidles en anden hjælp til familien.

Yderligere information: 
Servicestyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/deutroligeaar